Vogelbescherming Vlaanderen

Vogelbescherming Vlaanderen vzw zet zich in voor alle in het wild levende vogels en inheemse zoogdieren. Vooral vogels geven als geen andere diergroep de toestand van natuur en milieu aan. Gaat het slecht met een vogelsoort, dan is dat een signaal dat er iets mis is met haar leefomgeving. Vaak heeft het beschermen van vogels een positief effect op natuur en landschap.

"Vogelbescherming Vlaanderen zet zich in voor het verbeteren van factoren die een positieve invloed kunnen uitoefenen op de overlevingskansen van de inheemse fauna. Een eerste basis hiervoor is het streven naar een consequente en beter te handhaven wetgeving inzake de bescherming van in het wild levende dieren, alsook inzake de jacht en de al dan niet illegale handel in wilde dieren. Vogelbescherming Vlaanderen verricht ook onderzoek naar en sensibiliseert over concrete maatregelen die de kwaliteit en leefbaarheid van specifieke biotopen of niches kunnen verbeteren en optimaliseren. Onze vereniging voert bijvoorbeeld al meer dan tien jaar onderzoek naar de achteruitgang van de huismus. Hoe komt het dat een dergelijke algemene soort in steeds kleinere kolonies voorkomt of op bepaalde plaatsen helemaal verdwenen is? Naast het gebrek aan groene elementen in de nabije omgeving en bijgevolg ook aan voedselbronnen speelt de nestgelegenheid een belangrijke rol. Er zijn nog nauwelijks nestholtes beschikbaar in nieuwbouwwoningen en de bestaande broedplaatsen verdwijnen na (dak)renovaties. Vogelbescherming Vlaanderen promoot daarom het hangen van speciale nestkasten voor huismussen en kijkt uit naar de dag dat bij ieder nieuw bouwproject standaard inbouwstenen voor vogels of andere wilde dieren ingepland worden. Niet alleen de huismus maar ook gierzwaluwen en vleermuizen snakken naar extra nestgelegenheden."

John Doe

Kijk voor meer informatie op www.vogelbescherming.be