Natuurwetgeving

De Wet natuurbescherming beschermt onze flora en fauna en de belangrijkste Nederlandse natuurgebieden. Met de ingang van deze wet op 1 januari 2017 bepalen de provincies voor hun gebied wat wel en niet mag in de natuur. Zij zijn daarmee ook verantwoordelijk voor de vergunningen en ontheffingen.

Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient u dus aan de Wet Natuurbescherming te voldoen. Onderzoek vooraf naar aanwezigheid van beschermde flora en fauna in het plangebied is dus noodzakelijk. Zo wordt schade aan beschermde soorten planten en dieren voorkomen en treedt er minder vertraging op bij de voortgang van het project.

Vaak is een onderzoek in de vorm van een QuickScan voldoende om te weten te komen welke maatregelen u dient te treffen om uw project aan te passen aan de eisen zoals gesteld in de Wet Natuurbescherming. Daarvoor kunnen wij u in contact brengen met een ecologisch adviesbureau.

Als een QuickScan onvoldoende duidelijkheid geeft volgt een aanvullend ecologisch onderzoek. Uit dit onderzoek komt een complete lijst met aanbevelingen, bijvoorbeeld voor mitigerende en/of compenserende maatregelen.

Soms kunnen de gevolgen van de planontwikkeling niet voorkomen worden. Dan is een vergunning of ontheffing nodig. Het ecologisch adviesbureau stelt dan het vereiste plan van mitigerende en/of compenserende maatregelen op.

Wat kan Vivara Pro voor u betekenen?

De invoering van de Wet Natuurbescherming is voor velen een enorme uitdaging. In samenwerking met ecologische adviesbureaus helpt Vivara Pro u met de invulling van de zorgplicht van deze wet ook met de te nemen mitigerende en compenserende maatregelen. De aanbevelingen uit het mitigatieplan en/of compensatieplan worden indien gewenst door Vivara Pro uitgevoerd (levering en/of plaatsing van voorzieningen). De effecten van de maatregelen kunnen vervolgens worden gemonitord in samenwerking met een ecologisch adviesbureau.